Trwa realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Ożarów" PDF Drukuj Email
piątek, 04 stycznia 2013 14:03

 

   Od 1.09.2011r. realizowany jest na terenie naszej Gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ożarów".

   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

   Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u uczniów klas I-III szkół podstawowych i rozszerzenie umiejętności u szczególnie  uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia przez okres czterech semestrów to jest od 1.09.2011r. do 28.06.2013r.

   W Szkole Podstawowej w Ożarowie z zajęć korzysta 149 dzieci (73 Chł. i 76 Dz.), zajęcia prowadzone są przez 11 nauczycieli. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest Beata Kieloch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

   Dzieci do uczestnictwa w projekcie były typowane na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez zespoły nauczycieli.

   W zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci, u których zdiagnozowano okreśłone potrzeby jak: wady wymowy, wady postawy, trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w matematyce, zaburzenia komunikacji społecznej. Prowadzone są również zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów jak: matematyczno-przyrodnicze, plastyczne i muzyczno-taneczne.